GH-200型恒光智能康复仪
发布日期:2017-02-01 查看次数:23990

                 


  适用于风湿性关节炎、类风湿关节炎、颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、坐骨神经痛、软组织挫伤、偏瘫恢复的辅助治疗。


  禁忌内容或注意事项详见说明书。
 

关闭